In 2000 wordt in de tennisvereniging de wens geuit om te komen tot een jeu de boules vereniging in Monster. Een aantal leden die fysiek niet meer zo gemakkelijk een balletje kunnen slaan kunnen dan toch nog een sportief onderdak vinden.Mw. Lien Buruma wordt gevraagd hiervoor stappen te ondernemen.Zij benadert de heren Michel Franken, Nico v.d. Berg, Bram van Gaalen en Nico v.d. Arend, die op 28 april 2000 een eerste kennismakingsbijeenkomst hebben.Er wordt een voorlopig bestuur gevormd met Michel Franken als voorzitter.Er wordt gesproken over een naam en statuten voor de op te richten vereniging.Met enige enthousiaste aspirant leden wordt het spel beoefend op de baan bij De Opmaat , waar op dinsdag middag al een aantal mensen spelen.

Op zaterdag 14 mei 2000 wordt een vergadering gehouden in het tennispaviljoen, waarbij naast het bestuur wethouder Jagtenberg en een afvaardiging van het bestuur van de tennisvereniging aanwezig is. Gesproken wordt over een locatie voor de aan te leggen banen. De naam van de vereniging gaat luiden: Monsterse Jeu de Boules Vereniging "Mon Boule".Onder deze naam wordt de vereniging officieel met statuten ingeschreven, welke akte op 24 april 2001 passeert bij Notaris Jaspers. Deze handelingen worden overigens kosteloos verricht.In mei 2001 wordt een informatiebijeenkomst gehouden in de aula van de Opmaat.Hierbij geven 45 mensen zich op als lid van de vereniging.Onderzocht wordt de mogelijkheid van het trapveld bij de tafeltennis-sporthal in combinatie met enkele banen onder de bomen aan de Voswijckstraat.Er volgen gesprekken met de gemeente over de locatie, de tafeltennisvereniging over de kantine en met de omwonenden over onze plannen.Tekeningen en begrotingen worden gemaakt en een vergunning aangevraagd.


Het wordt winter en te koud om buiten te spelen.De familie Duijvestein aan de Overzeelaan stelt belangeloos een ruimte in hun hobbykas ter beschikking om overdekt te kunnen jeu de boulen.Nadat de plannen ter inzage zijn gelegd blijkt er een zo grote weerstand bij de buurtbewoners dat de gemeente niet akkoord gaat met de plannen.Het bestuur gaat zich beraden over een andere locatie die gevonden wordt aan de Haagweg bij nr. 33c, een sportveldje dat nauwelijks wordt gebruikt.Met de enige aanpalende bewoner, de familie Schipper, wordt gesproken en is bereid medewerking te verlenen met de aanleg van overdekte en buitenbanen in hun voortuin.Er wordt gemeten, getekend, gerekend en rondgekeken bij andere omliggende jeu de boules accommodaties wat leid tot een keuze van inrichting. Als de haalbaarheid wordt vastgesteld volgt overleg met de gemeente betreffende de procedures en de subsidie mogelijkheden.

Op 22 april 2002 wordt de eerste algemene ledenvergadering gehouden.Tijdens deze vergadering wordt het bovengenoemde voorlopige bestuur definitief benoemd en aangevuld met dhr. Hans Jacobs.De nieuwbouwplannen worden voorgelegd, besproken en goedgekeurd.Er wordt een bouwcommissie benoemd bestaande uit de heren: Nico van der Arend, Jan Bol, Anton Veerkamp en Piet Zwinkels.Daarnaast wordt een sponsorcommissie benoemd bestaande uit Michel Franken, An Kort en Leen Koek. Na veel overleg met gemeente wordt in september 2002 de bouwvergunning afgegeven.Ook de gebruikersovereenkomst m.b.t. het terrein wordt getekend. Overigens is hier een beperkende bepaling opgenomen: de opzegtermijn is 6 maanden i.v.m. de ligging in het bouwkader van de Westlandse Zoom.


De voorbereidingen zijn al zover gevorderd dat in september met de bouw kan worden gestart.Er wordt veel wildgroei en dood hout gekapt zodat er voldoende ruimte ontstaat. Nadat de grond ge√ęgaliseerd is wordt worteldoek aangebracht en gebroken puin gestort. Nu kan de fundering worden gestort en de kas worden gebouwd. Als de slangen voor de vloerverwarming en alle andere buizen, leidingen en kabels zijn aangebracht wordt de vloer van de kantine en het looppad gestort. Hierna kan de tussenwand worden geplaatst.Tussentijds zijn veel vrijwilligers druk met het opknappen van hekwerk voor de buitenbanen, een tijdrovend karwei.Ook buizen voor riolering e.d. moeten ingegraven worden. De sponsorcommissie zorgt ervoor dat er voldoende middelen binnenkomen om de meeste wensen te realiseren.Voor veel materialen geld een tweede leven aan de Haagweg zoals het genoemde hekwerk, de binnenverlichting, de lantaarnpalen, zitbanken, prullenbakken, de vloerbedekking, tafels en stoelen en nog veel meer. Al deze zaken worden kosteloos verworven.

Op 23 mei 2003 (aantal leden 125) is alles gereed voor de feestelijke opening welke verricht wordt door de Burgemeester van de Gemeente Monster Dhr. Bouwmeester en alle Wethouders. De openingshandeling bestaat uit de onthulling van het nieuwe verenigingslogo.